Pedagogie studerandes kandidat- och magisteravhandlingar

Magisteravhandlingar (avhandling Pro Gradu)

af Hällström, J. (2014).  Det är roligare att skriva på dator än för hand.

Laurent, A. (2014). Slöjd som process och produkt. Talking Tools som dokumentations-och utvärderingsverktyg

Björkskog, J. (2013). Åttondeklassares litterära tolkning och förståelse på blogg inom projektet Pekplattans Pedagogiska Potential/Underfors.

Håkans, M. (2013). ”Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid”. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP).

Rantakangas, M. (2015) Den digitala musikläraren. Aktionsforskning om en digital lärmiljö i musikundervisning.

Sjölund, O. (2016). Samtal i en multimodal läspraktik. Elevers förståelse av multimodal faktatext

Stenbacka, S. (2016) En inblick i en multilitterär värld. Mönster i visuell och alfabetisk läsning.

Storsved, L. (2015). Visuell läsning som kompetensområde – en pedagogisk studie i visuell grammatik inom multimodal digital kommunikation.

Ståhl, M. (2014). Kvinnor, datorspel och inlärning – en finlandssvensk syn på ett internationellt fenomen

Södergård, S. (2014). Skrivpraxis med pekplatta. En fallstudie i årskurs 2 inom projektet PPP.

Walberg, R. (2017). Undersökande arbetssätt – värt att testa? Undersökande arbetssätt kompletterat med digitala verktyg i huslig ekonomi

 

Kandidatavhandlingar

Håkans, Marie. (2012). med plattan räcker det med ett verktyg – en kvalitativ studie om läsning av skönlitteratur på pekplattor i skola”

Annonser