Syfte och bakgrund

Syfte:

Projektets övergripande syfte är att granska, upptäcka och sprida de lärandepotentialer som ny innovativ digital teknik kan innebära för undervisning och didaktisk utveckling i skola, lärarutbildning, forskning och fortbildning.

Bakgrund:

Den snabba utvecklingen inom digital teknik har på kort tid ställt krav på omställningar inom traditionell undervisning.  Såväl nationellt som internationellt pågår ett aktivt sökande efter modeller för hur ny digital teknik verkningsfullt kunde implementeras i undervisningen. Primärt syftar de nationella satsningarna givetvis till att finna nya undervisningsformer som långsiktigt garanterar Finland en tätposition i framtida jämförelser. Men också att utveckla former för hur finländskt utbildningskunnande kunde exporteras har blivit allt viktigare. Exempelvis söker Finpro (Future Learning Finland) och Tekes (Learning Solutions) utbildnings-lösningar som kunde produktifieras och i samarbete med näringslivsaktörer exporteras internationellt.  En medveten satsning på didaktisk och pedagogisk kompetens är nödvändig i en sådan utvecklingsprocess. Annars riskerar utvecklingen att styras helt av marknadsmässiga värden – konkurrensen är hård och tempot högt inom den digitala cyberspacen.

Att lärarutbildningen vid ÅA aktivt tar del i detta utvecklingsarbete bör ses som en välbetänkt och proaktiv satsning. Projektet DiDiDi är samlingsnamnet för ett stort antal delprojekt och aktörer med intresse för digitala verktyg i undervisningen. Se husmodellen!

Projektets organisation och verksamhet:

DiDiDi-Projektets styrka ligger i dess aktualitet, dess omedelbara relevans för skola, lärarutbildning, lärarfortbildning och forskning samt projektets breda och effektiva organisation i styrgrupp, laboratoriegrupp och utvecklingsgrupp.

Här hittar du styrgruppens sammansättning.

Annonser