Talking Tools

Talking Tools™ är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan Enheten för slöjdpedagogik och huslig ekonomi, MediaCity och IT-företaget UpCode. Projektet inleddes på hösten 2011 och koordineras av Slöjdpedagogiskt center vid Åbo Akademi.

Talking Tools 11

Syfte

Inom projektet utvecklas och kommersialiseras en mobilapplikation, Talking Tools, ämnad att stöda undervisning och lärande i konst- och färdighetsämnen i årskurserna 1–9. Till det tvärvetenskapliga projektet anknyts forskning om mobilapplikationens pedagogiska användnings­möjligheter.

Konst- och färdighetsämnens temabaserade, individuellt färgade, undersökande arbetssätt erbjuder möjlighet till en frekvent användning av digitala medier i undervisning och lärande. Talking Tools ger eleven möjlighet att mikroblogga om den pågå­ende arbetsprocessen med hjälp av text och bild. Applikationens multimodalitet möjlig­gör delande av insikter, utmaningar och erfarenheter i lärandeprocessens olika skeden. Mobilapplikationen gör det möjligt för eleven att överblicka sitt eget och sina klasskamraters arbete, stöda och uppmuntra andras lärande i en trygg och lätthanterlig smarttelefonbaserad lärmiljö. Forskningen i anslutning till projektet fokuserar på att tillvarata den potential som finns i att kontinuerligt kunna fånga händelserna i lärandesituationerna.

Ambitionen med projektet är att göra lärarutbildningen vid Åbo Akademi och Vasaregionen till föregångare i att skapa nya produkter och verksamhetsmodeller för digitalt lärande. Detta är i linje med samhällets förväntningar på implementering av ny informationsteknik i skolan.

I projektet sammanlänkar tydligt universitetets och näringslivets olika expertkunnande och intressen i syfte att erbjuda moderna, högklassiga lösningar för utbildningsbranschen. Mobilapplikationen utvecklas som ett samarbete mellan vetenskapsområdet slöjdpedagogik (ÅA) och den fristående institutionen MediaCity (ÅA) samt IT-företaget UPC Consulting Ltd. Projektparterna har undertecknat ett treårigt projektavtal för tiden 1.8.2012–30.6.2015. Inom projektet finns ett brett expertkunnande inom pedagogik och didaktik, mobilteknik samt användarvänlig mediedesign. Experternas arbete pågår parallellt och integrerat.

Forskning

Forsknings- och utvecklingsarbetet har under projekttiden skett parallellt. Utvecklingsarbetet och designprocessen har dokumenterats i vetenskapliga artiklar på såväl magister som post-doc nivå. En doktorand är anknuten till projektet sedan hösten 2013. Den pedagogiska forskningen i har fokuserat på att beskriva den pedagogiska ambitionen och de verksamhetsmodeller som den nya mobil­applikationen kan möjliggöra. Utvecklingsarbetet har dessutom resulterat i två refereegranskade artiklar: Smart slöjd med smarta mobiltelefoner (Johansson & Porko-Hudd, 2013) och ‘Talking Tools’: Sloyd Processes Become Multimodal Stories with Smartphone Documentation (Wiklund-Engblom, Hiltunen, Hartvik, Porko-Hudd & Johansson, 2014). Den sistnämnda artikeln, som baserar sig på de första testerna med lärarstuderande publicerades i tidskriften International Journal on Mobile and Blended Learning. Talking Tools utgör tema även för en pågående avhandling pro gradu samt för doktorand Kasper Hiltunens avhandlingsarbete, där han forskar i hur mobilapplikationen kan stöda kunskaps­bildning under lärandeprocesser i slöjd. Forskningsarbetet kring applikationens tillämpning i pedagogisk verksamhet kommer att intensifieras då den kommersiella versionen lanserats under senhösten 2014.

Forskningen i anslutning till projektet Talking Tools har som huvudsyfte att utreda vilket mervärde användning av den nya tekniken bestående av applikationen och dess funktioner ger för undervisning och lärande i slöjd. Forskningsfrågor som inledningsvis står i fokus utgörs av följande:

  • Hur används applikationens olika funktioner under slöjdaktiviteter?
  • Hur förändras elevens lärande i slöjd vid användning av applikationen?
  • Vilka mönster i elevers och lärares sociala kommunikation framträder vid användning av applikationen?
  • Hur kan applikationens dokumentationsmöjligheter bidra till elevens självreflektion?”

Även MediaCity har ett forskningsintresse i projektet. För MediaCity är projektet ett tillfälle att tillämpa sina användarvänlighets- och användarupplevelsetester redan i designprocessen för att uppnå en effektiv och träffsäkrare design. I Talking Tools är målgruppstestningen viktig, eftersom den centrala målgruppen utgörs av barn och ungdomar medan det är vuxna som planerar och förverkligar designen.

Aktuellt

9 december 2014. Presentation på Virtuella dagarna. Talking Tools är med på Utvecklingsdagarna för virtuell undervisning den 9.12 i Mässcentret i Helsingfors. Den tvåspråkiga presentationen hittas här.

Hänt tidigare inom projektet:

12.10.2014. Ny artikel publicerad. Artikeln Talking Tools’: Sloyd Processes Become Multimodal Stories with Smartphone Documentation av Wiklund-Engblom, A., Hiltunen, K., Hartvik, J., Porko-Hudd, M., & Johansson M. har publicerats i International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 6(2), p. 41-57. DOI: 10.4018/ijmbl.2014040104

28 maj 2013. Den första refereegranskade artikeln om projektet Talking Tools! Artikeln baserar sig på Marléne Johanssons och Mia Porko-Hudds presentation på KLÄM – Konferens om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk, vid Umeå universitet i maj 2012. Av konferensens ca 60 presentationer valdes efter peer review nio bidrag för publicering i en antologi som tryckts upp i 250 handstämplade exemplar. Artikeln hittar du här: Smart slöjd med smarta mobiltelefonerklam

14-16 mars 2013. IADIS Mobile Learnin 2013 konferens, Lissabon. Kasper Hiltunen och Annika Wiklund-Engblom presenterar projektet  med rubriken Transmedia Storybuilding in Sloyd

7-9 mars 2013.NERA konferens, Reykjavik. Mia Porko-Hudd, Marléne Johansson, Charlotta Hilli och Mårten Björkgren presenterar DiDiDi och Talking Tools. Abstraktet Didactical Dimensions in Digital Learning: One Case of Developing Software and Content for Mobile Learning hittas i konferenspublikationen på sida 95.

24 januari 2013. EDUCA – mässa, Helsingfors. Projektet presenteras och diskuteras i ”Svenska hörnan” på den nationella utbildningsmässan EDUCA. Kasper Hiltunen, Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd, Annika Engblom-Wiklund och Joakim Strand medverkar. Läs mer om presentationen i Meddelanden från Åbo Akademi

 16 oktober 2012: mLearn2012 konferens, Helsingfors. Kasper Hiltunen presenterar projektet Talking Tools. Postern Talking Tools – Learning Sloyd With Smartphones kan du läsa här.

13 september 2012:Experience- konferens i Vasa. Talking Tools: A Mobile Solution for Elongating the Learning Experience in Sloyd. Mia Porko-Hudd och Kasper Hiltunen presenterar.

1 augusti 2012: Kasper Hiltunen anställs som projektkoordinator för projektet

28 maj 2012: Avtal. UpCode och Åbo Akademi undertecknar ett treårigt projektavtal. Projektets ledningsgrupp fastställs

24 maj 2012:PPP -seminarium. Mia Porko-Hudd presenterar Talking Tools och det första lärobjektet på vårterminens sista PPP – seminarium.

14-16 maj 2012: KLÄM -konferens i Umeå.  Mia Porko-Hudd och Marléne Johansson presenterar projektet med rubriken Talking Tools: Smart slöjd med smarttelefon?

24 april 2012: Finansiering! Aktiastiftelsen i Vasa beviljar projektet bidrag för innehållsproduktion

1 april 2012: Finansiering! Högskolestiftelsen i Österbotten beviljar projektet medel för utvecklandet av en smartelefonbaserad lärmiljö. Läs mer på Vasabladets hemsida

22 december 2012: Startskott. Slöjdpedagogiken presenterar iden om en smarttelefonbaserad lärmiljö för UpCode. Mia Porko Hudd, Juha Hartvik, Kasper Hiltunen och Torbjörn Sandén (CLL) deltar i mötet.

Projektets ledningsgrupp

Mia Porko-Hudd, ÅA, slöjdpedagogik (ordförande)

Kimmo Rautanen, ÅA, MediaCity

Elisabet Backlund-Kärjenmäki, ÅA, Vasa övningsskola

Sture Udd, UpCode

Joakim Strand, UpCode

Kristoffer Jansson, UpCode

Kasper Hiltunen (sekreterare)

Ta kontakt!

Annonser